ДГ №82 Джани Родари
Детска градина в град София, кв. Обеля 2

Моят възпитателен стил

Възпитателният стил на родителите оказва съществено влияние при формиране личността на детето.

Възпитателният стил е свързан както с търпимостта и контрола, така и с проявите на обич и враждебност.

ВИДОВЕ ВЪЗПИТАТЕЛЕН СТИЛ

Авторитарен

Високо равнище на контрол, насаждане на послушание и дисциплина, неравностойно и непълноценно общуване, потискане на самостоятелността, използване на наказателни методи на възпитание.

 

Авторитетен

Съчетаване на контрол и индуктивна техника (изслушване, вникване в поведението, разбиране, диалог), грижа и съвети към децата, пълноценно общуване, съвместно вземане на решения, поощряване на автономията, отговорността и самостоятелността. 

 

Либерален

Ниско равнище на ограничения, сърдечни отношения и откритост в общуването, предоставяне на пълна свобода във вземането на решения, липса на ясна ориентация относно собственото поведение и това на детето.

 

Индиферентен (хаотичен)

Ниско равнище на контрол, отстъствие на интерес към фунукциите на родителя, липса на ограничения и изисквания, хладни отношения, безразличие към детето. Непоследователност във влиянието върху детето, съчетаване на авторитаризъм, либерализъм и демократизъм. 

 

Посочените стилове се допълват с още два модела на родителско поведение.

 Модел на хармонично родителско поведение

Този модел е сходен с авторитарния възпитателен стил, само че тези родители много рядко контролират детето, защото то изпълнява изискванията им.

 

Модел на нонконформно родителско поведение

Тези родители не приемат установените възпитателни модели и традиционните представи за възпитанието, т.е., те са радетели на идеята за свободно развитие на децата.

 

В практиката на семейното възпитание поведението на родителите рядко се изразява с конкретен възпитателен стил. Обикновено моделът на родителско поведение е амалгама от компоненти на различни възпитателни стилове, в зависимост от конкретните житейско-педагогически ситуации (смесен възпитателен стил), т.е. този стил съчетава елементи на авторитетност, авторитарност и либерализъм. 

Това е нормално, защото възпитателният стил на родителите зависи и от поведението на децата, което е трудно предвидимо като начин на реактивност, особено ако поведението на родителите и методите на възпитание не изразяват ясни послания към тях и не са съобразени със спецификата на тяхното светоусещане в конкретните възрастови периоди от развитието им.